Barnehagene får til høsten en egen mobbelov

ULNA barnehagene ferdigstilte i 2018 en egen veileder for dette viktige arbeidet, "Forebygging og håndtering av mobbing og krenkelser", og vi jobber med den gjennom vår satsing «Se meg- vær der for meg».

Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge mobbing og krenkende oppførsel, og at de skaper et godt miljø der barna trives.

Veilederen/ planen er et verktøy for alle ULNA barnehagene i arbeidet med å forebygge mobbing, forhindre krenkende ord, handlinger og uheldige samspillsmønstre. Den er også en støtte til hvordan man skal arbeide om dette foregår og et kvalitetssikringsdokument for at alle ULNA barnehagene skal arbeide aktivt for et trygt, inkluderende og helsefremmende miljø.

Vårt mål med veilederen/ planen er å gi våre medarbeidere:

• Kunnskap om mobbing og forebygging av mobbing.

• Ferdigheter til å oppdage og iverksette tiltak.

• Kompetanse til å skape gode og trygge fellesskap for alle barn

 

Holdningen til barn som medmennesker kommer til uttrykk gjennom personalets anerkjennende samspill med dem. Barn har behov for å bli sett, hørt og bekreftet. Oppmerksomhet fra kompetente, varme, tilstedeværende voksne er en forutsetning for barns trivsel i barnehagen.

Måten voksne svarer og bekrefter barnet på, er avgjørende for hvordan barnet opplever seg selv. Kvaliteten på samspillet mellom voksen og barn har stor betydning.

Grunnleggende verdier i barnehagen er for eksempel fellesskap, omsorg, medansvar, solidaritet, toleranse, respekt, likeverd og retten til å være forskjellige.

Alle ansatte har, som rollemodeller, et særlig ansvar for å etterleve og formidle barnehagens verdigrunnlag. De skal støtte og ta hensyn til enkeltbarnet i tillegg til at de skaper et trygt og samtidig utfordrende sted for vennskap og aktiv deltakelse i fellesskapet. Personalet viser i det daglige at de behandler barna med respekt og toleranse. De synliggjør at hver og en har verdi i seg selv, og at alle har rett til å ha egne meninger. Slik blir de voksne viktige modeller for barna. Alle ansatte i Ulna-barnehagene skal hver dag være bevisst sin rolle, samt hele tiden arbeide for at barna har en best mulig hverdag og helsefremmede opplevelser

Les hele veilederen vår her